Structura anului academic

Anul academic începe la 1 Octombrie şi se finalizează la sfârşitul lunii Septembrie a anului următor.

Vacanţa de Crăciun (Decembrie - Ianuarie) şi Vacanţa de Vară (August) durează între 3 şi 4 săptămâni fiecare.

În timpul anului academic, există câteva sărbători legale: 30 Noiembrie, 1 Decembrie, 25 şi 26 Decembrie, 1 şi 2 Ianuarie, 24 Ianuarie, a doua zi de Paşte, 1 Mai, 1 Iunie, a doua zi de Rusalii, 15 August.

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere pentru studii universitare de doctorat

Image

Cetăţenii români

Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat, candidaţii trebuie să depună la Secretariatul Universităţii - compartimenul doctorate, un dosar plic care trebuie să conţină următoarele documente:

 • cererea de înscriere (se poate descărca de pe site de la secţiunea Formulare);
 • declaraţie (se poate descărca de pe site de la secţiunea Formulare);
 • informare privind protecţia datelor cu caracter personal (formularul se poate descărca de pe site de la secţiunea Formulare);
 • buletinul/cartea de identitate în copie;
 • certificatul de naştere în copie simplă (vizată conform cu originalul de secretariatul studiilor universitare de doctorat);
 • certificatul de căsătorie în copie simplă, pentru candidaţii care şi-au schimbat numele prin căsătorie (vizată conform cu originalul de secretariatul studiilor universitare de doctorat);
 • copie simplă, însoţită de traducerea în limba română, dacă este cazul, a diplomei de studii universitare de lungă durată şi a anexelor acesteia (vizată conform cu originalul de secretariatul studiilor universitare de doctorat);
 • copie simplă, însoţită de traducerea în limba română, dacă este cazul, a diplomei de studii aprofundate sau de master, vizată conform cu originalul de secretariatul studiilor universitare de doctorat (acest document poate lipsi în situaţia în care candidatul deţine diplomă echivalenta a studiilor universitare de lungă durată);
 • curiculum vitae;
 • lista de lucrări ştiinţifice;
 • 2 (două) fotografii 3x4 cm
 • Dovada achitării taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat, în cuantum de 200 lei (se poate achita la Casieria Universităţii sau prin ordin de plată în contul:
  RO52TREZ52120F330500XXXX deschis la Trezoreria Ploieşti
  Beneficiar: Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
  CF: 2844790
  La detaliile de plată se vor menţiona Numele şi prenumele candidatului şi taxa de înscriere admitere doctorat

Admiterea la studiile universitare de doctorat, presupune susţinerea unui test (eliminatoriu) de competenţă lingvistică, în perioada admiterii, conform calendarului admiterii.

În situaţia în care candidatul deţine un certificat de competență lingvistică, eliberat de instituții abilitate a căror listă va fi afișată pe pagina web a Şcolii doctorale, acesta nu va mai susţine testul de competenţă lingvistică.

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene

Dosarul de concurs al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului European şi ai Confederaţiei Elveţiene trebuie să conţină în mod obligatoriu şi atestatul de recunoaştere a studiilor efectuate de aceştia în afara României, obţinut de la direcţia de specialitate din cadrul MEC.

Taxe anuale

Valoarea taxelor anuale poate varia de la an la an, dar pentru anul 2022, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti percepe următoarele taxe de studii:

 • Taxă şcolarizarea pentru studii universitare de doctorat - 5500 Lei (pentru cetăţeni români şi pentru cei proveniţi din UE)
 • Taxă şcolarizarea pentru studii universitare de doctorat - 3000 Euro (pentru cetăţeni non-EU)
Image